Back
Shahsavan kilim mafrash long panel. Please see "Shahsavan" by Parviz Tanavoli, plates 109, 110, 111, published by Rizzoli New York 1985
Shahsavan kilim mafrash long panel. Please see "Shahsavan" by Parviz Tanavoli, plates 109, 110, 111, published by Rizzoli New York 1985
Shahsavan kilim mafrash long panel. Please see "Shahsavan" by Parviz Tanavoli, plates 109, 110, 111, published by Rizzoli New York 1985
Shahsavan kilim mafrash long panel. Please see "Shahsavan" by Parviz Tanavoli, plates 109, 110, 111, published by Rizzoli New York 1985
Shahsavan kilim mafrash long panel. Please see "Shahsavan" by Parviz Tanavoli, plates 109, 110, 111, published by Rizzoli New York 1985
price:  pls inquire