Back
Karakalpak chapan
End of 19th century
158x114 Cm
Karakalpak chapan
End of 19th century
158x114 Cm
Karakalpak chapan
End of 19th century
158x114 Cm
Karakalpak chapan
End of 19th century
158x114 Cm
Karakalpak chapan
End of 19th century
158x114 Cm
Karakalpak chapan
End of 19th century
158x114 Cm
Karakalpak chapan
End of 19th century
158x114 Cm
Karakalpak chapan
End of 19th century
158x114 Cm
Karakalpak chapan End of 19th century 158x114 Cm
price:  On request