Back
A Caucasian Karabagh Kasim Ushag Rug, 4 x 7.5 ft (122x229 cm), 19th Century.
A Caucasian Karabagh Kasim Ushag Rug, 4 x 7.5 ft (122x229 cm), 19th Century.
A Caucasian Karabagh Kasim Ushag Rug, 4 x 7.5 ft (122x229 cm), 19th Century.
A Caucasian Karabagh Kasim Ushag Rug, 4 x 7.5 ft (122x229 cm), 19th Century.
A Caucasian Karabagh Kasim Ushag Rug, 4 x 7.5 ft (122x229 cm), 19th Century.
A Caucasian Karabagh Kasim Ushag Rug, 4 x 7.5 ft (122x229 cm), 19th Century.
a Caucasian Karabagh Kasim Ushag Rug, 4 x 7.5 ft (122x229 cm), 19th Century.
price:  on request