Back
Antique Anatolian Karapınar Kilim Fragment 
Size.125x170cm
Antique Anatolian Karapınar Kilim Fragment 
Size.125x170cm
Antique Anatolian Karapınar Kilim Fragment 
Size.125x170cm
Antique Anatolian Karapınar Kilim Fragment 
Size.125x170cm
Antique Anatolian Karapınar Kilim Fragment 
Size.125x170cm
Antique Anatolian Karapınar Kilim Fragment 
Size.125x170cm
Antique Anatolian Karapınar Kilim Fragment Size.125x170cm