Back
Antique Shirvan Marashali Prayer Carpet size: 170 x 130 cm.
Antique Shirvan Marashali Prayer Carpet size: 170 x 130 cm.
Antique Shirvan Marashali Prayer Carpet size: 170 x 130 cm.
Antique Shirvan Marashali Prayer Carpet size: 170 x 130 cm.
Antique Shirvan Marashali Prayer Carpet size: 170 x 130 cm.
Antique Shirvan Marashali Prayer Carpet size: 170 x 130 cm.
Antique Shirvan Marashali Prayer Carpet size: 170 x 130 cm.
Antique Shirvan Marashali Prayer Carpet size: 170 x 130 cm.
price:  Ask Please