Back
18th C. Konya kilim fragment (detail) Conserved & mounted on linen.
18th c. Konya kilim fragment (detail) Conserved & mounted on linen.