Back
Shahsavan wool jajim kilim, 8 panels. in size, 82" X 70" --208 cm X 178 cm
Shahsavan wool jajim kilim, 8 panels. in size, 82" X 70" --208 cm X 178 cm
Shahsavan wool jajim kilim, 8 panels. in size, 82" X 70" --208 cm X 178 cm
Shahsavan wool jajim kilim, 8 panels. in size, 82" X 70" --208 cm X 178 cm
Shahsavan wool jajim kilim, 8 panels. in size, 82" X 70" --208 cm X 178 cm
Shahsavan wool jajim kilim, 8 panels. in size, 82" x 70" --208 cm x 178 cm
price:  O.R.