Back
Senneh or Bakhshaish rug. 5'7" x 3'11".
Senneh or Bakhshaish rug. 5'7" x 3'11".
Senneh or Bakhshaish rug. 5'7" x 3'11".
Senneh or Bakhshaish rug. 5'7" x 3'11".
Senneh or Bakhshaish rug. 5'7" x 3'11".
price:  $1,300