Back
Iran Shahsavan Jajaim kilim. Circa late 19th - size 82" X 67" - 208 cm X 168 cm.
Iran Shahsavan Jajaim kilim. Circa late 19th - size 82" X 67" - 208 cm X 168 cm.
Iran Shahsavan Jajaim kilim. Circa late 19th - size 82" X 67" - 208 cm X 168 cm.
Iran Shahsavan Jajaim kilim. Circa late 19th - size 82" X 67" - 208 cm X 168 cm.
Iran Shahsavan Jajaim kilim. Circa late 19th - size 82" X 67" - 208 cm X 168 cm.
Iran Shahsavan Jajaim kilim. Circa late 19th - size 82" X 67" - 208 cm X 168 cm.
Iran Shahsavan Jajaim kilim. Circa late 19th - size 82" X 67" - 208 cm X 168 cm.
Iran Shahsavan Jajaim kilim. Circa late 19th - size 82" x 67" - 208 cm x 168 cm.
price:  O.R.