Back
Caucasian Karabagh Kilim Size 145x168 cm / 4'8''x5'5''
Caucasian Karabagh Kilim Size 145x168 cm / 4'8''x5'5''
Caucasian Karabagh Kilim Size 145x168 cm / 4'8''x5'5''
Caucasian Karabagh Kilim Size 145x168 cm / 4'8''x5'5''
Caucasian Karabagh Kilim Size 145x168 cm / 4'8''x5'5''
Caucasian Karabagh Kilim Size 145x168 cm / 4'8''x5'5''
price:  On Request